תקנון

תקנון רישום חוגים – מועדון לענפי ספורט מכבי תל אביב

הורים יקרים,

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את תקנון ונהלי הרישום לשנת הפעילות 2023-2024:

דמי חבר ורישום למועדון לענפי ספורט מכבי תל אביב (להלן: "המועדון"):  

העלות השנתית של הפעילות הינה :

 • עלות הפעילות החודשית כפול מספר חודשי הפעילות.
 • תשלום דמי החבר ודמי הרישום למועדון בסך של 100 ₪ לכל נרשם (יחויב עם התשלום הראשון).
 • ציוד וביגוד – בהתאם לאופי הפעילות (יחויב עם התשלום הראשון).
 • בגין פעילות האתלטיקה מצטרף חדש בלבד יחויב באבחון להתאמה לקבוצה מתאימה. (יחויב עם התשלום הראשון).

ההרשמה והתשלום לפעילות של המועדון נעשית עבור כל שנת הפעילות תשפ"ד, שתחילתה בחודש ספטמבר 2023 וסיומה ביום 31/08/2024.

על המשתתפים להגיע לאימון עם ביגוד מכבי בהתאם לאופי הפעילות.

לתשומת ליבכם :

 • ההרשמה לפעילות נעשית עבור כל עונת הפעילות מראש ולא יתאפשר תשלום עבור כל חודש בחודשו.
 • קיימת אפשרות לפרוס את העלות השנתית של הפעילות בכרטיס אשראי או בהמחאות כמספר חודשי הפעילות.
 • מחיר ההשתתפות בפעילות מחושב תוך שקלול ימי החופשה כגון: ערבי חג, ימי חג וחופשות ואינו כולל מחנות אימונים או פעילויות אחרות בחופשים, אשר יחויבו בנפרד. למען הסר ספק מחיר החוג מחושב מראש ללא חגים ומועדים.
 • הנהלת המועדון תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהודעה מוקדמת מראש לשנות ימים ושעות פעילות.
 • הנהלת המועדון תהיה רשאית להחליף מדריכים ומאמנים לפי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי.
 • פתיחה וקיום של כל פעילות מותנית במספר הנרשמים והנהלת המועדון רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את הפעילות או לאחד קבוצות במהלך עונת הפעילות בהודעה מוקדמת מראש.
 • מתאמן יחשב כרשום לפעילות השנתית רק לאחר שסיים תהליך הרשמה שכולל: הרשמה במזכירות המועדון, מילוי טפסים, הצהרת בריאות וסיום תשלום.
 • אי השתתפות של מתאמן בפעילות מסיבות שאינם קשורות במועדון אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא דמי הפעילות.
 • מחלת מתאמן לתקופה של שבועיים אינה מזכה בהחזר כספי. מחלת מתאמן או מצב רפואי שאינו מאפשר למתאמן לקיים פעילות ספורטיבית תזכה את המתאמן בהחזר כספי בכפוף להמצאת אישור רפואי שהמתאמן איננו כשיר לפעילות ספורטיבית כאמור.
 • לעניין בידוד יש להתייחס כמו מחלת מתאמן.
 • לכל מתאמן ניתנת הזכות לערוך אימון ניסיון אחד (להלן: "אימון התנסות") ובמידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה והמתאמן יבחר להמשיך ולהשתתף בפעילות אזי יחויב באופן מלא.
 • למען הסר ספק, קבלת מתאמנים לקבוצות ההישגיות של המועדון בענפי הספורט השונים, מסורה לשיקול דעתו הבלעדית של המועדון וצוות המאמנים המקצועי ומשכך רשאי המועדון להגביל את מספר המשתתפים בקבוצה וכן להוסיף או לגרוע מתאמנים, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמקצועי בלבד.
 • המועדון לא מתחייב לספק למתאמנים ביגוד לאחר יום 31/12/23 וקבלת הזמנה לביגוד לאחר תאריך זה כפופה לזמינות הביגוד במלאי של הספק.

אמצעי תשלום

 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי (ללא ריבית והצמדה) במזומן, או באמצעות המחאות.
 • המחאה חוזרת תחויב בעמלה שתשולם ע"י מוסר ההמחאה בהתאם לתעריף בו יחויב המועדון על ידי הבנק.

כללי התנהגות ומשמעת

במהלך האימון חובה על המשתתפים וההורים להתנהג בכבוד ובדרך ארץ למאמנים, למדריכים, למשתתפים ולהנהלת המועדון.  

חל איסור על התערבות ההורים בכל דרך במהלך האימון.

ידוע לי ואני מבין/ה כי יש להנהלת המועדון אפשרות לביטול ההשתתפות בפעילויות המועדון במידה ולא יכובדו כללי התנהגות נאותים.

ביטוח

ספורטאים שהינם תלמידים בהתאם לחוק לימוד חובה תש"ט – 1949 (להלן: "חוק לימוד חובה") ושגילם מתחת לגיל 18 פטורים מתשלום דמי ביטוח וזאת בתנאי והם לומדים במסגרת לימודית פורמלית המבטחת אותם בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה ובתנאי שהם לא נמצאים מחוץ למסגרת לימודים ו/או במסגרת לימודים "אקסטרנית" או אחרת אשר אינה מבטחת אותם בהתאם לחוק לימוד חובה כאמור.

 

אנו ממליצים למתאמנים שנרשמים לפעילות הספורטיבית של המועדון לבטח את עצמם בביטוח תאונות אישיות פרטני היות ולמועדון אין ולא תהיה אחריות בגין היעדר ביטוח שכזה.

 

לתשומת ליבכם: מתאמן שאינו לומד במוסד חינוכי מוכר על ידי משרד החינוך ו/או לומד במסגרת לימודים אקסטרנית ו/או בלתי פורמלית אחרת שאינה מוכרת כאמור –  מתחייב בעריכת ביטוח תאונות אישיות, על חשבונו, טרם הרשמה ולהשתתפות בפעילות הספורטיבית של המועדון.

מועדי עונת הפעילות: (לפי הכתוב בפעילות הנבחרת)

10 חודשים – ספטמבר עד יוני
11 חודשים – ספטמבר עד יולי
12 חודשים – ספטמבר – אוגוסט

מדיניות ביטולים והחזרים כספיים

בקשה לביטול ההשתתפות בכל הפעילות ניתן להגיש עד ה 1 לכל חודש (לא כולל) ועד יום 28/02/2024. 

 אחרי יום 28/02/2024 אין אפשרות לבטל השתתפות בכל הפעילות ולא יתאפשר לקבל החזר כספי !

 הודעה על הפסקת פעילות יש להגיש בכתב באמצעות פקס או מייל בלבד
פקס המועדון 03-6449300 במייל ל: Shula@maccabi-telaviv.co.il  .

יש לוודא קבלת הפקס/מייל בטלפון 03-6449200.

למען הסר ספק לנרשמים אחרי יום  28/02/2024  לא יתאפשר לבטל את ההשתתפות בפעילות ולא יינתן החזר כספי. המועדון יהיה מחויב בטיפול בהודעה לביטול השתתפות רק לאחר אישור קבלת ההודעה. לא תתקבלנה פניות בע"פ למועדון ואו למאמנים. 

לתשומת ליבכם: לא יבוצע ביטול השתתפות בדיעבד בפעילות והחזר כספי בגינו ולא יינתן החזר כספי בגין היעדרות משתתף מכל סיבה שהיא.

הסכום להחזר הינו הסכום ששולם, בניכוי העלות המלאה של תקופת ההשתתפות הכוללת עד לאותו סוף חודש בו נתקבלה בקשת הביטול. וכן בניכוי דמי החבר והרישום, וכן עלות הביגוד ו/או הציוד שלא יוחזרו. בנוסף יתווסף חיוב בדמי ביטול בסך של 100 ₪.

עבור מתאמן שקיבל הנחת משפחה או הנחה סוציאלית והגיש בקשה לביטול השתתפות, יחושב הסכום להחזר על פי הסכום ששולם, בניכוי העלות המלאה של תקופת ההשתתפות הכוללת עד לאותו סוף חודש בו נתקבלה בקשת הביטול (ללא ההנחה שניתנה לו), וכן בניכוי דמי החבר והרישום, וכן עלות הביגוד או הציוד שלא יוחזרו. בנוסף יתווסף חיוב בדמי ביטול בסך של 100 ₪.

במקרה של בקשה לביטול השתתפות, שנובעת כתוצאה מפציעה של המשתתף המונעת ממנו להמשיך בפעילות (מגובה באישור רפואי), יזוכה המשתתף בהחזר הסכום ששולם בניכוי תקופת ההשתתפות הכוללת עד לסוף אותו חודש בו נתקבלה הודעת הביטול, בניכוי דמי החבר, דמי הרישום ועלות הביגוד ו/או הציוד שלא יוחזרו.

למען הסר ספק, בקשה לביטול השתתפות שהתקבלה באמצע החודש תחויב כחודש מלא ולא יינתן זיכוי על חלק יחסי של חודש פעילות.

פעילות בענף ספורט מסוים שתיסגר ביוזמת המועדון, יזכה את המשתתף בהחזר מלא בניכוי תקופת ההשתתפות הכוללת עד למועד סגירת הפעילות, בניכוי דמי החבר, דמי הרישום ועלות הביגוד ו/או הציוד שלא יוחזרו.

לא יינתן החזר או זיכוי כספי בגין ביטול של אימונים כתוצאה מתנאי מזג אויר / כח עליון / מבצע צבאי או כל אירוע אחר אולם המועדון יעשה את מירב המאמצים להשלים את האימון במועד אחר.

השהיית פעילות בשל מגיפה ו/או כוח עליון

המועדון פועל ויפעל בהתאם להנחיות משרד הבריאות ו/או כל משרד ממשלתי אחר וכן בהתאם להנחיות משרד התרבות והספורט בכל הקשור לקיום פעילות בטוחה ובהתאם להוראות התו הבריאותי הרלוונטי ונערך להמשיך ולקיים פעילות ספורטיבית גם באמצעים מקוונים.

בהתאם לכך:

 • השהיית פעילות בשל הנחיות משרד הבריאות ו/או כל משרד ממשלתי אחר לתקופה של עד 8 שבועות, לא תזכה את המתאמנים בהחזר כספי והמועדון ימשיך לקיים פעילות באמצעים מקוונים.
 • המועדון יעשה את מירב המאמצים להשלים למתאמנים את שעות האימון שיחסרו (ככל שיחסרו), בין אם באמצעות הגדלת שעות וימי האימון בחודשים שלאחר תקופת ההשהיה ובין אם באמצעות הארכת תקופת הפעילות במהלך פגרת הקיץ.

הנחות:

הנחת משפחה 

עבור אח שני תינתן הנחה של 10%.

עבור אח שלישי תינתן הנחה של 15%

הערה: ההנחה תינתן מתוך עלות הפעילות שתעריפו הוא הנמוך יותר ואין כפל הנחות.

הנחה סוציאלית 

במועדון פועלת ועדת הנחות אשר מיועדת למתאמנים המגיעים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית מספקת, מתוך ההבנה והחלטה ערכית וחינוכית של המועדון המבקשת לאפשר את האפשרות להשתתף הפעילות גם למתאמנים שידם אינם משגת לשלם את מחיר הפעילות המלא.

הפניה לקבלת הנחה מצריכה מילוי טפסי הנחה והגשה של כל המסמכים הרלוונטיים אשר תומכים במצב הכלכלי של מבקש ההנחה אשר מטופלת על ידי הנהלת המועדון ונשמרת באופן דיסקרטי. לכל מידע נוסף בנושא ועדת הנחות ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל:  Shula@maccabi-telaviv.co.il

לתשומת ליבכם: ועדת ההנחות לא תוכל לדון בבקשות הנחה שאינן מלאות ואליהן מצורפים כל הטפסים והמסמכים הנלווים הנדרשים במלואם.

 • אין כפל הנחות.
 • אין הנחות על מחנות אימון – חריגים בכפוף לאישור ועדת הנחות.

הצהרות הורים:

תקנון הפעילות של המועדון לשנת הפעילות  2023-2024  מכיל הצהרות הורים בנושאי רפואה, בריאות, ביטוח תאונות אישיות, אישור חשיפה ופרסום של ספורטאי המועדון במדיות השונות וכן שיווק המועדון ופעילותיו בתחומי ענפי הספורט השונים,  לציבור הרחב ולהורי הספורטאים ומשכך אישורי לתקנון הפעילות, מהווה גם התחייבות בלתי חוזרת והצהרת הורים כלפי המועדון לכל אחד מהנושאים כמפורט להלן:

 • הצהרה רפואית :

הריני מאשר את השתתפותו של בני / ביתי במסגרת פעילות החוג של המועדון ואני מצהיר בזאת כי בני / ביתי כשיר/ה באופן מלא לקחת חלק בפעילות הספורט הנדרשת וכי לא לא ידוע/ה לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות הספורטיבית.

 • ביטוח תאונות אישיות :

הריני לאשר את השתתפותו של בני / ביתי, בפעילות הספורטיבית שמקיים המועדון והריני לאשר כי ידוע לי שהפעילות הספורטיבית הנ"ל, מתקיימת בהתאם להוראות סע' 7 לחוק הספורט, תשמ"ח – 1988 (תיקון 10, תשע"ו – 2016, ותיקון 15, תשמ"ח – 2018), אשר פוטרות את המועדון מהחובה לבטח את הספורטאי בביטוח תאונות אישיות כמפורט בפרק הביטוח בתקנון כמפורט לעיל.

באישורי את התקנון, אני מצהיר/ה כי בני/ביתי, מוגדר/ת כתלמיד/ה בהתאם לחוק לימוד חובה תש"ט – 1949 (להלן: "חוק לימוד חובה") ולומד/ת במסגרת לימודית פורמלית המבטחת אותו/ה בביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה.

במידה ובני/יתי אינם לומדים במוסד חינוכי מוכר על ידי משרד החינוך ו/או לומד/ת במסגרת חינוך אקסטרנית או בלתי פורמאלית כאמור, הריני מתחייב/ת לערוך עבורו ביטוח תאונות אישיות פרטי, ועל חשבוני כתנאי מוקדם להרשמה ולהשתתפות של בני / ביתי בפעולות הספורטיבית של המועדון.

 • אישור חשיפה:

הריני לאשר כי, ידוע לי שהמועדון עשוי לעשות שימוש, בתמונות או סרטונים של ספורטאים שמצולמים באימונים, תחרויות ופעילויות הספורט השונות שעורך המועדון, מעת לעת  ומשכך הריני מאשר למועדון כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תלונה בשל כך.

 • הסכמה לקבלת חומר שיווקי:

הריני לאשר כי, המועדון עשוי לשלוח, מעת לעת, חומר פרסומי ושיווקי אודות פעילות המועדון, חוגים, אירועי ספורט ותחרויות שונות, קייטנות ספורט וכן הצעות להשתתפות ספורטאים במחנות אימונים בארץ ובחו"ל באמצעות דוא"ל ובהודעות SMS ומשך באישורי את התקנון, הריני נותן/ת את הסכמתי לקבל מהמועדון מעת לעת חומר פרסומי ושיווקי כמפורט לעיל.

 • הריני להצהיר בזאת כי, קראתי והבנתי את תקנון הפעילות של המועדון, לשנת הפעילות 2023-2024 וכי מתן אישורי לתקנון שנעשה על ידי במסגרת ההרשמה של בני/ביתי, באמצעות המערכת הממוחשבת, יחשב כמתן אישור וכהסכמה מצידי לכל האמור והמפורט בו.
דילוג לתוכן